• آدرس : استان مرکزی - شهرستان خمین - خیابان شریعتی - شرکت پزشک صنعت هیراد
  • تلفن : 09032767314 - 09189656770
  • ایمیل : iriscopeiriscope@gmail.com
  • وب سایت : www.pezeshksanathirad.ir
contact